วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552

รายงานผลการปฏิบัติงาน บทที่ 1

บทนำ
1.1 ปัญหาที่นำมาสู่การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบกับศักยภาพของเทคโนโลยีการการติดสื่อสื่อสารได้พัฒนาโลกสู่ยุคโลกาภิวัตน์ทำให้แนวทางในด้านการศึกษา ได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับและมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ได้ทุกรูปแบบ อีกทั้งการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดเฉพาะในห้องเรียนหรือที่มีในตำราที่กำหนดไว้เท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการเรียนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญามากขึ้น รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ใช้สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจึงจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อการเสริมประสิทธิภาพการสอนโดยเน้นการเรียนรู้หรือทบทวนด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้ยังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ ที่มีการสอนกิจกรรมการเรียนมุ่งเน้นเนื้อหา และความจำมากว่ากระบวนการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริง กระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาต้องมีการพัฒนา เนื่องจากความรู้และความคิดขยายขึ้นอย่างมากและรวดเร็วเกินกว่าจะใช้วิธีการสอนแบบเดิมในลักษณะการบรรยาย อีกทั้งครูมีภาระการสอนมากไม่มีเวลาให้คำแนะนำปรึกษากับผู้เรียนได้ทั้งหมด ครูจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการช่วยการเรียน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องใช้วิธีการผสมผสานจากวิธีการที่เคยใช้มาในอดีตกับเทคนิควิธีการสมัยใหม่เพื่อเป็นแนว ทางกำหนดไปสู่การปฏิบัติโดยให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
ตามหลักสูตรนักศึกษาที่เรียน สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขางานระบบ
โทรคมนาคม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สำหรับนักศึกษาประเภทวิชาช่างเป็นนักศึกษาที่มีความถนัดในเรื่องของการปฏิบัติ ไม่ถนัดทางด้านการคิดแบบสร้างสรรค์ การเรียนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความคิดอย่างเป็นระบบทำให้ผู้สอนได้เริ่มหาวิธีการสอน ที่จะทำให้นักศึกษาได้ลงการฝึกปฏิบัติให้มากและได้มองเห็นภาพของหลักการคิดอย่างมีขั้นตอน ผู้สอนจึงได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเพื่อเติมจากตำราโดยทั่วไปและได้สร้างใบงานเพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและมองเห็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
1.2.1. เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.2.2. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนที่เรียนชุดเอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.3 ขอบเขตของการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
1.3.1 การจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนในครั้งนี้เป็นการสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.3.2 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่เรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวคึกษาประกอบด้วย
1) นักศึกษา สาขาสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขางานระบบโทรคมนาคม ระดับชั้นปวส. ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2549 เทอมที่ 1 จำนวน 30 คน เพื่อทดสอบเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2) นักศึกษาสาขางานระบบโทรคมนาคม ระดับชั้น ปวส. ที่กำลังเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2550 เทอมที่ 1 จำนวน 24 คนเพื่อใช้หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.4 สมมุติฐานในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน
1.4.1 ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดทำขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ได้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.5.2 การนำเอกสารประกอบการเรียกสอนไปใช้ในการเรียนการสอนเป็นการลดภาระและเวลาสอนของครูผู้สอน เพื่อให้มีเวลาในการพัฒนางานด้านวิชาการอื่น ๆที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมากขึ้น
1.5.3 เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาต่อไปในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น